Menu
 Login:
 Hasło:
 
 Rejestracja
 Zapomniałeś hasła?

Kategorie
• biologia [1]
• chemia [0]
• fizyka [1]
• geografia [1]
• historia [0]
• inne języki obce [9]
• instruktorzy [5]
• język angielski [24]
• język polski [0]
• korepetycje [0]
• matematyka [0]
• muzyka [1]
• plastyka [0]
• pozostałe przedmioty [20]
• wychowanie fizyczne [0]
• wychowawca kolonijny [0]
• zajęcia techniczne [0]
Wojewodztwa
• dolnośląskie [5]
• kujawsko-pomorskie [1]
• lubelskie [6]
• lubuskie [0]
• łódzkie [3]
• śląskie [3]
• świętokrzyskie [0]
• małopolskie [6]
• mazowieckie [24]
• opolskie [1]
• podkarpackie [1]
• podlaskie [0]
• pomorskie [7]
• warmińsko-mazurskie [0]
• wielkopolskie [7]
• zachodniopomorskie [0]

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.etaty.szkolne.edu.pl
Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.
Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.etaty.szkolne.edu.pl.

§ 2.
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
- Regulamin – niniejszy „Regulamin serwisu www.etaty.szkolne.edu.pl”;
- Usługodawca – Micromedia, ul. Wolności 380/6 41-800 Zabrze;
- Serwis – serwis internetowy udostępniany przez Usługodawcę w domenie www.etaty.szkolne.edu.pl;
- Usługi – ogół usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie;
- Firma – przedsiębiorca, korzystający z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnymi kandydatami na swoich pracowników lub współpracowników;
- Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnym pracodawcą lub zleceniodawcą;
- Korzystający – Firma lub Użytkownik.

§ 3.
Serwis ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej.

§ 4.
Rozpoczęcie świadczenia każdej z Usług następuje z chwilą przystąpienia przez Użytkownika do korzystania z danej Usługi. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest z chwilą rozpoczęcia korzystania z tej Usługi, a w przypadku Usług płatnych – z chwilą uiszczenia opłaty za Usługę.
Umowy o świadczenie poszczególnych Usług zawierane są niezależnie od siebie. Korzystający samodzielnie wybiera Usługi, z których chce korzystać.
Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą zakończenia korzystania z tej Usługi przez Użytkownika lub z chwilą upływu okresu, na który umowa ta została zawarta. W przypadku Usług płatnych umowa jest zawierana na okres, na jaki Korzystający opłacił Usługę.
Rozdział II. Rodzaje i zakres Usług

§ 5.
Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Korzystających:
- umożliwienie dostępu do artykułów, informacji związanych z rynkiem pracy;
- umożliwienie dostępu do ofert pracy umieszczanych w Serwisie, w tym wyszukiwania i sortowania tych ofert.

§ 6.
Usługodawca w Serwisie na rzecz Użytkowników umożliwia wprowadzenia CV i innych danych dotyczących Kandydata w celu przetwarzania ich przez Usługodawcę w zakresie potrzebnym do wyboru Użytkowników odpowiadających zapotrzebowaniu poszczególnych Firm oraz w celu udostępniania ich Firmom;

§ 7.
Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Firm:
- umieszczanie w Serwisie i serwisach partnerskich ogłoszeń o pracy, dostarczonych przez Firmę;
- automatyczne lub wspomagane przez Usługodawcę zarządzanie procesami rekrutacji i aplikacjami Użytkowników.
Rozdział III. Warunki świadczenia Usług

§ 8.
Korzystanie z części Usług wymaga posiadania przez Korzystającego konta w Serwisie.
Rejestracja konta w Serwisie jest bezpłatna.
Rejestrując konto w Serwisie, Korzystający akceptuje niniejszy Regulamin.

§ 9.
Korzystający może w dowolnej chwili zażądać usunięcia jego konta w Serwisie, poprzez skorzystanie z odpowiedniego formularza udostępnionego w Serwisie.
Żądanie usunięcia konta Korzystającego jest równoznaczne z żądaniem usunięcia wszystkich danych powiązanych z tym kontem, zgromadzonych w Serwisie.
Żądanie usunięcia konta Korzystającego jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług, co do których posiadanie konta w Serwisie jest niezbędne.
Konto Korzystającego usuwane jest, w przypadku zgłoszenia przez Korzystającego żądania usunięcia konta:
- Niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę tego żądania – jeżeli Korzystający nie korzysta z Usług płatnych;
- niezwłocznie po zakończeniu okresu, na jaki Usługi zostały opłacone – jeżeli Korzystający korzysta z usług płatnych.

§ 10.
Warunki techniczne korzystania z Serwisu są następujące:
- posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej, przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub innej kompatybilnej;
- włączona w przeglądarce internetowej funkcja akceptowania plików cookies.
Wyłączenie tej funkcji może uniemożliwiać lub znacznie utrudniać korzystanie z poszczególnych Usług.
- W przypadku Usług, co do których wymagane jest posiadanie przez Korzystającego konta w Serwisie, Korzystający powinien ponadto posiadać indywidualne konto poczty elektronicznej (e-mail).
Rozdział IV. Sposób świadczenia Usług

§ 11. Poszczególne Usługi mogą być świadczone bezpłatnie lub odpłatnie. Usługi płatne oznaczone są w Serwisie w taki sposób, aby przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z Usługi Korzystający mógł zapoznać się z ceną Usługi.
Rozdział V. Zasady świadczenia Usługi umieszczania w Serwisie ogłoszeń o pracy

§ 12.
Niniejszy Rozdział określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Firmom usługi umieszczania w Serwisie ogłoszeń o pracy.

§ 13.
W celu zlecenia umieszczenia ogłoszenia Firma wypełnia formularz dostępny w Serwisie.

§ 14.
Umieszczenie ogłoszenia w Serwisie może być uzależnione od wcześniejszego uiszczenia opłaty.

§ 15.
Usługodawca może wstrzymać umieszczenie ogłoszenia w Serwisie do czasu zweryfikowania Firmy. Weryfikacja może odbyć się także poprzez zażądanie od Firmy przesłania skanów odpowiednich dokumentów.

§ 16.
Decyzja o umieszczeniu w Serwisie danego ogłoszenia należy do Usługodawcy.
W przypadku odmowy umieszczenia w Serwisie ogłoszenia, które zostało opłacone, Usługodawca zwróci Pracodawcy uiszczoną kwotę opłaty.

§ 17.
Usługodawca nie jest zobowiązany do zachowania oryginalnego formatowania lub układu graficznego ogłoszenia przesłanego przez Firmę. Usługodawca może modyfikować treść ogłoszenia oraz jego parametry (w tym określenie obszaru zawodowego i stanowiska), w zakresie uzasadnionym koniecznością zapewnienia, aby treść ogłoszenia i jego parametry były podane rzetelnie, zgodnie z prawem, Regulaminem i ze stanem faktycznym i nie wprowadzały Użytkowników w błąd.

§ 18.
Ogłoszenie umieszczane jest w wybranym przez Firmę, spośród dostępnych, dziale Serwisu.
Rozdział VI. Otrzymywanie informacji handlowych

§ 19.
Korzystający zgadza się na otrzymywanie od Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub podmiotów, które zleciły Usługodawcy przekazanie Korzystającym informacji handlowej.
Rozdział VII. Ograniczenia w korzystaniu z Usług

§ 20.
Zakazane jest dostarczanie przez Korzystającego, w ramach korzystania z Usług, treści o charakterze bezprawnym.

§ 21.
Usługodawca może zablokować konto Korzystającego w Serwisie, jeżeli Korzystający swym działaniem narusza Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Rozdział VIII. Przetwarzanie danych osobowych

§ 22.
Podanie danych osobowych w Serwisie w każdym przypadku jest dobrowolne.
Ze względu na charakter poszczególnych Usług, niepodanie odpowiednich danych osobowych, może oznaczać brak możliwości skorzystania z Usługi.

§ 23.
Administratorem danych osobowych wprowadzanych do Serwisu jest Usługodawca.
Usługodawca przetwarza dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celu realizacji Usług objętych umowami o ich świadczenie, zawartymi na podstawie Regulaminu.
Usługodawca może także przetwarzać dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celach marketingowych.

§ 24.
W zależności od rodzaju świadczonej Usługi, Usługodawca zbiera od Użytkownika i przetwarza następujące dane osobowe:
- Email
- Imię Nazwisko
- Województwo
- Miasto
- Kod pocztowy
- Ulica
- Telefon
- Doświadczenie zawodowe
- Wykształcenie
- Znajomość języków
- Umiejętności dodatkowe
- Zainteresowania

§ 25.
Użytkownik, podając w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
§ 26.
Dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu mogą być przez Usługodawcę udostępniane Firmom w celu prowadzenia rekrutacji do pracy. Korzystający zgadza się na udostępnianie jego danych osobowych Firmom.

§ 27.
Użytkownik ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Usługodawcę oraz prawo do ich poprawiania.

§ 28.
Użytkownik może w każdym czasie zażądać od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

§ 29.
Do korzystania przez Usługodawcę z wizerunku Użytkownika, o ile Użytkownik wprowadził ten wizerunek do Serwisu, stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Rozdział IX. Reklamacje

§ 30.
Korzystający może złożyć reklamację dotyczącą Usług w dowolnej formie, a w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając reklamację pod adres: kontakt@szkolne.edu.pl.

§ 31.
Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Korzystającego w terminie 14 dni od jej złożenia.
Rozdział X. Postanowienia końcowe

§ 32.
- Usługodawca może zmienić Regulamin.
- Usługodawca ogłasza nowy Regulamin w Serwisie, umieszczając jednocześnie w Serwisie wyraźną informację o zmianie Regulaminu, wyświetlaną przez co najmniej 14 dni od zmiany Regulaminu.
- Nowy Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia.
- Korzystający, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.
- Zmiana Regulaminu w okresie obowiązywania umowy o świadczenie Usługi, zawartej między Usługodawcą a Użytkownikiem, nie powoduje zmiany tej umowy. Oznacza to, że dana Usługa świadczona jest na warunkach ustalonych w chwili zawierania umowy o jej świadczenie.
- Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w serwisie ogłoszeń.

§ 33.
Wobec Firm korzystającej z Usług Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone z winy umyślnej.

§ 34.
Jeżeli interpretacja któregokolwiek postanowienia Regulaminu mogłaby prowadzić do takiego rozumienia danego postanowienia, że byłoby ono sprzeczne z obowiązującym prawem, postanowienie to nie wiąże Użytkownika.


Legitymacje Nauczycielskie